BEELDKWALITEITSPLAN
RUIMTE VOOR RECLAME

Reclame heeft effect op de openbare ruimte. Door het voeren van een ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt getracht het eigen gezicht van Almere te behouden en te versterken. Richtlijnen voor reclame zijn daarin een belangrijk onderdeel.

In het beeldkwaliteitsplan zijn uitgangspunten opgesteld voor reclame-uitingen in de openbare ruimte. Het plan is erop gericht de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en de leefbaarheid en de herkenbaarheid van de stad te vergroten. Het is gericht op reclame optimalisatie en niet op maximalisatie.

In het beeldkwaliteitsplan is almere opgedeeld in zones. Per zone is aangegeven welke reclameuiting daar mogelijk is. Vervolgens zijn per reclame uiting, denk aan abrio, spectacular, billbooard etcetera, richtlijnen opgesteld wat betreft de plaatsing en situering.

VISIE BOUWMEESTERBUURT

Op basis van een grondige ruimtelijke analyse van de wijk zijn alle sterke en zwakke punten van de wijk op een rij gezet.

Na deze analyse was het mogelijk een ruimtelijke visie op de wijk te ontwikkelen. Deze visie geeft weer hoe de hoofdstructuur van de wijk zou moeten functioneren.

Aan de hand van de analyse en de ruimtelijke visie was het mogelijk om vervolgens de benodigde maatregelen te benoemen die wijk zouden verbeteren. Deze maatregelen zijn opgedeeld in quick wins en maatregelen zodat er ook op korte termijn al zaken verbeterd kunnen worden.

De maatregelen liepen uit één van het weghalen van kapot meubilair en speeltoestellen tot bijvoorbeeld het herinrichten van groenstructuren of het opknappen van achterpaden waar ook entrees aanliggen of het
“smoel” geven van zijgevels.

visie
analyse
maatregelen

WORKSHOP
STRUCTUURVISIE PAPENDRECHT

Bij het opstellen van de structuurvisie zijn naast bewoners ook vertegenwoordigers van de ondernemers- en winkeliersvereniging, onderwijs, sport, cultuur, de provincie, Kamer van Koophandel, wijkplatforms en milieu- en natuurorganisaties betrokken. Zij leverden hun bijdragen in een aantal ‘werkateliers”.

Ik heb één van die werkaterliers voorbereid en begeleid. We hebben met de partijen Papendrecht in gebieden ingedeeld met een duidelijke samenhang. Vervolgens is er geprobeerd om per gebied met foto’s duidelijk te maken wat er goed is aan die gebieden maar ook hoe deze zich kunnen verbeteren.

Het resultaat was een gebiedstypenkaart met duidelijke wensen en beelden.

Hiernaast is de gebiedstypenkaart weergegeven en een tweetal voorbeelden van gebieden en de bijbehorende fotos waarmee we duidelijk wilde maken welke kwaliteiten die gebieden hebben of zouden moeten ontwikkelen.

STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN

Zuidoever Weerwater - Almere

Voor het bijzondere vestigingenpark noord onderdeel van Zuidoever Weerwater heb ik stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Het plan geeft ruimte voor flexibiliteit omdat het programma op die plek nog erg onzeker was. Naast een flexibele verkaveling is het plan gericht op aantakking op het bestaande netwerk en omliggende bebouwing.

closebutton

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP ZWARTBROEK

Zwartebroek groeit. Om aan de te verwachten groei te kunnen voldoen, is behoefte aan een stedenbouwkundige visie voor de komende tien jaar.
De zoekzone voor deze uitbreiding is vastgelegd in de structuurvisie van Gemeente Barneveld.
Deze visie beschrijft op welke wijze Zwartebroek kan uitbreiden, zonder daarbij de huidige (landschappelijke) kwaliteiten uit het oog te verliezen.

Het gaat om een uitbreiding van 78 woningen en een zorgcluster

groen
bebouwing
impressie zorgcluster
verharding
water

INHOUDSOPGAVE DUMMY

 1. Opdrachtformulering
  • Inleiding
  • Aanleiding
  • Doel
  • Partijen
 2. Inventarisatie
  • Ligging
  • Bestaande situatie
  • Ruimtelijke analyse
  • Beleidskaders
  • Kabels en leidingen
  • Eigendom
  • Huidige functies
 3. Ruimtelijke randvoorwaarden
  • Bestemmingsplan
  • Stedenbouw
  • Landschap
  • Verkeer
  • Milieu
  • Programma
  • Referentiebeelden (I)
  • Beeldkwaliteit (II)

RUIMTELIJK

PROGRAMMA VAN EISEN

Er bestond de wens om uniformiteit te krijgen in de Programma's van Eisen die door de afdeling werden opgesteld.

Om die uniformiteit te garanderen heb ik een dummy opgesteld voor het Ruimtelijk Programma van Eisen.

Om de functionele inpassing te garanderen worden randvoorwaarden tav stedenbouw, openbare ruimte, verkeer, milieu en programma opgesteld. Ambities tav de beeldkwaliteit kunnen door referentiebeelden worden weergegeven maar worden niet verplichtend voorgeschreven.
Naast de functionele inpassing van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande stad geldt dat voor de meest openbare delen van de stad (hoofdinfrastructuur, parken & centra), niveau II, naast de functionele eisen ook eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit worden gesteld. Dit kan men vast laten leggen in een beeldkwaliteitsplan.

overzicht niveau II: hoofdinfrastructuur - parken - centra
beeldkwaliteitsplan reclame
visie bouwmeesterbuurt
workshop structuurvisie
ontwerp zwartebroek
randvoorwaarden

WERKZAAMHEDEN

Mijn expertise ligt vooral in het ontwerpen in de bebouwde omgeving. Naast het maken van ontwerpen op verschillende schaalniveaus heb ik ook veel ervaring in het schrijven van beleidsstukken en -adviezen, planbegeleiding en het presenteren van plannen aan de buitenwereld.

Ik heb een eigen ruimte waar ik aan ontwerpen kan werken. Indien u er echter de voorkeur aan geeft om bij u op kantoor aan de opdracht te werken, behoort dat ook zeker tot de mogelijkheden.

Op deze pagina laat ik een aantal voorbeelden zien van mijn projecten.

ONTWERPVISIE

Het belangrijkste van een goed ontwerp, is het in beeld brengen van de huidige context met als elementen de ondergrond, de historie, landschap en het huidige bebouwingsbeeld. Op basis van deze analyse is het mogelijk om een duurzame visie te ontwikkelen voor een plek die recht doet aan historie, het heden maar ook rekening houdt met gebruikers, bewoners en levensduur.

Door een logische structuur in het plan haakt het in op het bestaande netwerk van de stad. Dit maakt het ontwerp leesbaar en het zorgt voor een goede oriëntatie. Zo ontstaat er als eindresultaat een ontwerp passend op die specifieke locatie.

 

HOME